เรื่อง :: ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 / 2559

     
 

 

 
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
20 กุมภาพันธ์ 2560
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
20 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102