เรื่อง :: โครงการอบรมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และทักษะทางปัญญา

     
 

 

 
 

คิดถึงถิ่นเกิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และทักษะทางปัญญา
วันที่ 22 มีนามคม 2560
ณ ห้องสุพจน์มิเถาวัลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
24 มีนาคม 2560

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102