เรื่อง :: โครงการอบรมครูสะเต็มศึกษา สพม.10

     
 

 

 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
สู่การเป็นครูสะเต็มศึกษา
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
30 พฤษภาคม 2560

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102