เรื่อง :: ประชุมคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนักศึกษาปีการศึกษา 2559

     
 

 

 
  ประชุมคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนักศึกษาปีการศึกษา 2559
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมไม้แดง 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
31 พฤษภาคม 2560

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102