เรื่อง :: โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา

     
 

 

 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดบริการวิชาการ การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2560
วิทยากร โดย อ.ธวัฒน์ชัย ศิลังค์ประชา
จาก มรภ.สวนดุสิต. ท่านวิทยากรนำ พระบรมสาริกธาตุมาถวายถึง 9 วัด
โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาร่วมถวาย
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
11 สิงหาคม 2560

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102