เรื่อง :: พิธีไหว้ครู 60

     
 

 

 
  พิธีไหว้ครู 60
นักศึกษาภาคปกติ
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
7 กันยายน 2560

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102