เรื่อง :: โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ห้องสมุดเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ

     
 

 

 
  โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ห้องสมุดเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ  
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
19 กันยายน 2560

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102