เรื่อง :: กีฬาสัมพันธ์ภายใน Science Games && Science Country Party รำวง

     
 

 

 
  กีฬาสัมพันธ์ภายใน Science Games
และงาน Science Country Party รำวง
ระหว่างวันที่ 23 -24 กันยายน 2560
ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
25 กันยายน 2560

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102