เรื่อง :: การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

     
 

 

 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมดุสิตา ศูนย์วิทยาศาตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
26 กรกฎาคม 2560

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102