เรื่อง :: ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     
 

 

 
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560 (คณะวิทย์ฯ)
ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
26 กรกฎาคม 2560

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102