เรื่อง :: ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     
 

 

 
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมไม้แดง 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
28 พฤศจิกายน 2560

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102