เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับชุมชน

     
 

 

 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับชุมชน
วันเสาร์ที่ 3 – 4 มีนาคม 2561
 
     
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
6 มีนาคม 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102