เรื่อง :: พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2558-2559

     
 

 

 
  พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2558-2559
ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
6 มีนาคม 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102