เรื่อง :: การสัมภาษณ์ผู้สมัครนักศึกษาภาคปกติ 61 รอบที่ 1/2 (Portfolio)

     
 

 

 
  การสัมภาษณ์ผู้สมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/2 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
 
     
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
12 มีนาคม 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102