เรื่อง :: การประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     
 

 

 
  ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมไม้แดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
19 มกราคม 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102