เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้และทักษะงานประกันคุณภาพการศึกษาที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา

     
 

 

 
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้และทักษะงานประกันคุณภาพการศึกษาที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"ความรู้และทักษะงานประกันคุณภาพการศึกษาที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา"
วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
5 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102