เรื่อง :: ราชภัฏจอมบึงสัมพันธ์ 61

     
 

 

 
  การแข่งกันกีฬาภายในบุคลากร
ราชภัฏจอมบึงสัมพันธ์ 61
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
13 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102