เรื่อง :: โครงการงานสัมนาเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคอมพิวเตอร์

     
 

 

 
  โครงการงานสัมนา
เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคอมพิวเตอร์
21 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า
เวลา 08.00 - 12.00 น.
จัดโดยนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4
 
     
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
25 เมษายน 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102