เรื่อง :: การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 2561

     
 

 

 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 25 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมไม้แดง 2 อาคาร 1
 
     
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
25 เมษายน 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102