เรื่อง :: เสวนาแลกเปลียนเรียนรู้การทำงานผลงานวิชาการโดยระบบพี่เลี้ยง

     
 

 

 
  เสวนาแลกเปลียนเรียนรู้การทำงานผลงานวิชาการโดยระบบพี่เลี้ยง
เดือนเมษายน - เดือนธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุมไม้แดง2 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
     
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
12 พฤษภาคม 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102