เรื่อง :: โครงการอบรมด้านการสร้างสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขาย

     
 

 

 
  โครงการอบรมด้านการสร้างสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขาย
ระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 
     
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
4 มิถุนายน 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102