เรื่อง :: การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560

     
 

 

 
  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 25 มิถุนายน 2561
ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
25 มิถุนายน 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102