เรื่อง :: โครงการพัฒนาโรงเรียน ในโครงการพระราชดำริ : โรงเรียนรุจิรพัฒน์

     
 

 

 
  โครงการพัฒนาโรงเรียน ในโครงการพระราชดำริ : โรงเรียนรุจิรพัฒน์ โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
     
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
25 มิถุนายน 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102