เรื่อง :: โครงการเกษตรพอเพียงสำหรับครูพันธุ์บึง

     
 

 

 
  โครงการเกษตรพอเพียงสำหรับครูพันธุ์บึง
วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
24 พฤษภาคม 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102