เรื่อง :: การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์งาน มัลติมีเดีย โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

     
 

 

 
  โครงการบริการวิชาการ
การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์งาน มัลติมีเดีย
จัดโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
24 พฤษภาคม 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102