เรื่อง :: ประชุมคณะกรรมการทวนสอบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     
 

 

 
  ประชุมคณะกรรมการทวนสอบ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น
ณ ห้องประชุมไม้แดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
25 พฤษภาคม 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102