เรื่อง :: กิจกรรมปลูกข้าวดำนาโดยนักศึกษาทุนครูพันธุ์บึง

     
 

 

 
  ปลูกข้าวดำนา ครูพันธุ์บึง  
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
31 พฤษภาคม 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102