เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ "PRESENTATION INSIGHT"

     
 

 

 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ "PRESENTATION INSIGHT"
โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา
วันที่15 สิงหาคม 2561
ณ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
15 สิงหาคม 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102