เรื่อง :: ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

     
 

 

 
  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
วันที่ 1 กันยายน 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
6 กันยายน 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102