เรื่อง :: โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     
 

 

 
  โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 5 - 6 กรกฏาคม 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
5 กรกฎาคม 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102