เรื่อง :: ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

     
 

 

 
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 20 - 21 กรกฏาคม 2561
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
20 กรกฎาคม 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102