เรื่อง :: การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2561

     
 

 

 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 / 2561
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมไม้แดง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
7 พฤศจิกายน 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102