เรื่อง :: พิธีถวายบังคม รัชกาลที่ 5 และพิธีไหว้ครูของนักศึกษาปีที่ 1

     
 

 

 
  พิธีถวายบังคม รัชกาลที่ 5 และพิธีไหว้ครูของนักศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
     
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
6 กันยายน 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102