เรื่อง :: พิธีไหว้ครู 61 นักศึกษาภาคปกติ วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561

     
 

 

 
  พิธีไหว้ครู 61 นักศึกษาภาคปกติ วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
     
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
6 กันยายน 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102