เรื่อง :: พิธีมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     
 

 

 
  พิธีมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
1 ตุลาคม 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102