เรื่อง :: ประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 4/2561

     
 

 

 
  ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 4/2561
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมดุสิตา(911)
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
     
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
11 ตุลาคม 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102