เรื่อง :: โครงการให้ความรู้และฝึกทักษะด้านมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2561

     
 

 

 
  โครงการให้ความรู้และฝึกทักษะด้านมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2561
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์ ชั้น 2
อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
13 พฤศจิกายน 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102