เรื่อง :: การอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้และทักษะงานประกันคุณภาพการศึกษา

     
 

 

 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความรู้และทักษะงานประกันคุณภาพการศึกษาที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561"
วันที่ 8 ธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุม ฉัตรฟ้า ชั้น 4
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ชั้น 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
18 ธันวาคม 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102