เรื่อง :: โครงการออกค่ายจิตอาสาเพื่อพัฒนาศาสนสถาน ธัมรัตคูหา

     
 

 

 
  โครงการออกค่ายจิตอาสาเพื่อพัฒนาศาสนสถาน
วันที่ 8 ธันวาคม 2561
ณ ธุดงสถาน ธัมรัตคูหา
 
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
18 ธันวาคม 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102