เรื่อง :: โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปกิจกรรมอบรมการจับจีบผ้า

     
 

 

 
  โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นครู
กิจกรรมอบรมการจับจีบผ้า
 
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
29 มกราคม 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102