เรื่อง :: โครงการ “Young love รักเป็นปลอดภัย.”

     
 

 

 
  โครงการ “Young love รักเป็นปลอดภัย.”
วันพุธที่ 7 พ.ย. 2561
ตั้งแต่เวลา 12.00 - 15.30 น.
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิทยากรโดย. นพ.สุกมลวิภาวีพลกุล และดีเจ เชาๆ
 
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
8 พฤศจิกายน 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102