เรื่อง :: โครงการอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

     
 

 

 
  โครงการอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
8 พฤศจิกายน 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102