เรื่อง :: การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครและผู้ได้รับการ

     
 

 

 
  การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครและผู้ได้รับการ
เสนอชื่อที่มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓
อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
12 พฤศจิกายน 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102