เรื่อง :: โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ องเรียน Active Learning โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง

     
 

 

 
  สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจัดโครงการ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์
กิจกรรมห้องเรียน Active Learning
กิจกรรมจุดประกายนักวิทยาศาสตร์
วันที่14-15 มีนาคม 2562
ณ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
25 มีนาคม 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102