เรื่อง :: โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

     
 

 

 
  โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2562
ณ ห้องหระชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
2 เมษายน 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102