เรื่อง :: บรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560

     
 

 

 
  บรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560
วันที่ 5 - 7 เมษายน 2562
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
14 เมษายน 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102