เรื่อง :: นักศึกษาจิตอาสาร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ 24 เมษายน 2562

     
 

 

 
  วันที่ 24 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.พุทธพร พุ่มโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาจิตอาสาร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ ตามโครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเป็นโครงการหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยทำการหมักมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ในขณะนี้ได้ทำการนำปุ๋ยแพ็คใส่ถุงเพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ขอบคุณภาพถ่ายจาก:กรรณิการ์ คณะนาม  
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
30 เมษายน 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102