เรื่อง :: ภาพการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2552

ประมวลภาพการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2552

ณ ห้องประชุมไม้แดง 2

>>>. . . คลิกเพื่อชม . . .<<<


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
30 มิถุนายน 2553

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102