เรื่อง :: การฝึกอบรม B.T.C. สารอง / สามัญรุ่นใหญ่

     
 

 

 
  การฝึกอบรม B.T.C. สารอง / สามัญรุ่นใหญ่
รุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2562
ณ ค่ายลูกเสือเอลละเฟิ่นแคมป์ อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
25 มีนาคม 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102