เรื่อง :: โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาและสัมนา ครั้งที่ 1/62

     
 

 

 
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาและสัมนา ครั้งที่ 1
วันเสาร์ที่ 10-11 พฤษภาคม 2562
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
10 พฤษภาคม 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102